Subsidie aanvragen

Het Catharina Halkes Fonds wil feministische theologie en de kritische bestudering van religie en gender in Nederland bevorderen. Het fonds steunt onderzoeks- en publicatieprojecten en andere relevante activiteiten op het gebied van gender én (expliciet) religie. De toegekende subsidie is in principe maximaal €1500,00. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project bijdragen aan de doelstelling van het fonds.

Tweemaal per jaar verleent het fonds een fellowship van maximaal € 4500,00, bedoeld om onderzoek op het gebied van gender en religie op te zetten of af te ronden dan wel als bijdrage aan een verblijf ten behoeve van onderzoek in het buitenland of wel ten behoeve van onderzoek in Nederland. Om in aanmerking te komen voor zo’n fellowship dient u een beargumenteerd projectplan met begroting in, vergezeld van twee aanbevelingsbrieven van begeleiders van het onderzoeksproject.

Het drukken van dissertaties of publieks- of handelsversies van dissertaties wordt NIET gesubsidieerd.

Kosten van levensonderhoud worden alleen bij fellowships gesubsidieerd.

In principe worden subsidieaanvragen tweemaal per jaar beoordeeld door het bestuur. Aanvragen dienen te worden ingediend vóór 1 maart en 1 oktober via het Aanvraagformulier op deze pagina. Alleen aanvragen via dit Aanvraagformulier worden in behandeling genomen. Aanvragen ingediend na deze data worden niet in behandeling genomen.

Ontvankelijkheidstoets
Kort voor de vergadering in maart of oktober wordt de aanvraag gecontroleerd op ontvankelijkheid aan de hand van de op deze pagina genoemde voorwaarden. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als aan een van de criteria niet voldaan wordt. U hoort begin maart of begin oktober of uw aanvraag op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken wordt, of niet in aanmerking komt. Discussie hierover is niet mogelijk.

 

DEADLINE

subsidie aanvragen

1 maart en 1 oktober

Voorwaarden voor  subsidie-aanvragen

Inhoud
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het project bij te dragen aan de realisering van de doelstelling van het fonds, namelijk het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van feminisme en theologie c.q. de te problematiseren relatie tussen gender en religie in Nederland.

Haalbaarheid
Wekt de aanvraag voldoende  vertrouwen dat met de inzet van de geplande investering van tijd en middelen het beoogde resultaat binnen de gestelde termijn kan worden gehaald? Het curriculum vitae van de uitvoerder(s) kan een rol spelen bij de hier te maken inschatting.

Uitstraling
Welk effect is te verwachten van de uitvoering van de activiteit/het project op de onderscheiden doelgroepen van media, vrouw-en-geloof-beweging en het bredere universitaire circuit? Ongeacht de plaats waar het project wordt uitgevoerd, gaat het om de uitstraling in Nederland.

Overdraagbaarheid
Zijn de resultaten van de activiteit/het project overdraagbaar naar andere contexten van onderwijs en onderzoek op het terrein van feminisme en theologie of religiewetenschappelijke genderstudies?

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds
contactformulier

Giften

NL16 INGB 0000 202462
t.n.v.
Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg